Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Poznaniu  działa w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu. Swoją ofertę edukacyjną kieruje do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza i profilaktyczna szkoły ma głównie na celu:

 

1. przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych

2. kształtowanie (na miarę możliwości) postaw człowieka autonomicznego

3. przygotowanie do aktywnego i dorosłego życia

4. przysposobienie do pracy, rozumiane jako:

  • nauka różnego rodzaju prac,
  • kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,
  • przyswajanie podstawowej wiedzy nt. pracy,
  • przygotowanie do samodzielnej lub wspomaganej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy,

5. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów

6. utrwalanie i poszerzanie zdobytej już wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności

 

Kształcenie uczniów opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, autorami których są zespoły wychowawców i nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem.

Uczniowie w czasie zajęć poszerzają swoją wiedzę dotyczącą m.in. gospodarstwa domowego, uczą się zarówno przyrządzać potrawy, jak również planować i dokonywać zakupów w pobliskich sklepach oraz dbać o porządek w otaczającej ich przestrzeni.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w indywidualny sposób, wykorzystując w razie potrzeby alternatywne oraz wspomagające metody komunikacji. Kadra pedagogiczna posiada specjalistyczne kwalifikacje, dzięki czemu praca z uczniami jest zindywidualizowana i dostosowana do możliwości każdego z uczniów.

Uczniowie zespołów klasowych Szkoły Przysposabiającej do Pracy regularnie organizują imprezy, kiermasze, spotkania z ciekawymi gośćmi, jak również wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, uczestniczą w warsztatach artystycznych, edukacyjnych oraz wielu projektach międzyszkolnych.