RODO – Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(klauzula informacyjna – wizerunek strony www)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci uczęszczających do Jednostki, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Zespół Szkół Specjalnych nr 101 z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Swoboda 41, 60-389.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt: iod2_oswiata@um.poznan.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie
na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.

Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych osobowych:
  • gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
  • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zamknij menu
Skip to content