Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.zss101.pl

Data publikacji strony internetowej

20 lipca 2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji w momencie spisania deklaracji zgodności

15 lutego 2024

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń niżej wymienionych:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • brak kompletu opisów do zdjęć
 • częściowo zastosowano udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: w prawym górnym rogu pod ikoną dostępności można zmieniać  wielkość czcionki, przełączać kontrast wizualny, czy rodzaje tła
 • częściowo można korzystać ze skrótów klawiaturowych
 • wszystkie strony i podstrony w domenie www.zss101.pl powinny wyświetlać zamieszczane treści czytelnie zarówno w przeglądarkach przeznaczonych na komputery stacjonarne jak i na urządzenia mobilne typu tablet czy smartfon (responsywność)

Zapewniamy, że nasi redaktorzy na bieżąco starają się pokonać wszelkie bariery dostępności powstałe na naszej stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia

15 lutego 2024 roku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest p. Agnieszka Olszewska (a.olszewska@zss101.pl). Kontaktować można się także pod nr tel. 61 861 68 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien  zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony RPO: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Wejście główne do budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajduje się dźwig hydrauliczny o napędzie bezpośrednim.
 • Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku.
 • Na terenie placówki znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.
 • Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się (min. 2-3 dni).

dyrektor szkoły
mgr Agnieszka Olszewska