zajęcia specjalistyczne

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578), wszyscy uczniowie naszej szkoły podlegają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia rewalidacyjne realizowane w naszej szkole stanowią szerokie spektrum zajęć usprawniających zaburzone funkcje, o charakterze terapeutycznym, wspomagający rozwój dzieci i młodzieży z rożnymi rodzajami niepełnosprawności są przeprowadzane w różnych formach, uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwościami psycho-fizycznymi uczniów niepełnosprawnych.

Na podstawie zaleceń z orzeczenia ucznia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną szkolny zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wraz z rodzicami i innymi specjalistami, opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, a na jej podstawie indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

kynoterapia

alpakoterapia

muzykoterapia

hortiterapia

korekcja wad mowy

integracja sensoryczna

sala doświadczania świata

sala doświadczania świata

terapia ręki

masaż klasyczny

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

trening umiejętności społecznych

korekcja wad postaw

zajęcia na basenie

judo

nauka innych sposobów komunikowania