Dokumenty, wnioski i inne

Ewaluacja zewnętrzna:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101

 

Dokumenty szkoły:

Statut Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w ZSS nr 101 w Poznaniu

Regulamin dowozów uczniów

Zarządzenie dyrektora ZSS nr 101 w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego

 

Informacje dotyczące egzaminów:

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

WNIOSKI (dla rodzica):

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o egzamin klasyfikacyjny

Wniosek o egzamin poprawkowy

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o skierowanie ucznia mieszkającego w Poznaniu do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Poznań

Wzór wniosku – dowozy do szkół i placówek

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z treścią regulaminu dot. dowożenia uczniów

Procedura wydawania opinii o uczniu w ZSS nr 101 w Poznaniu

Wniosek o wydanie opinii o uczniu

 

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022:

 Podręczniki – Szkoła Podstawowa

Regulamin udostępniania i wypożyczania podręczników

 

Regulamin naboru do szkoły:

Regulamin naboru uczniów do Szkoły Podstawowej nr 101

Regulamin naboru uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

 

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły:

Karta zgłoszenia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 101

Karta zgłoszenia ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

 

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej:

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

 

Praktyki w ZSS nr 101 w Poznaniu

Praktyki studenckie – Kompendium

 

Ceremoniał szkolny:

Ceremoniał szkolny

 

Hymn Polski

Hymn Polski – wersja 1

Hymn Polski – wersja 2

Hymn Polski – wersja instrumentalna

 

Hymn ZSS nr 101 w Poznaniu

Hymn szkoły

Hymn szkoły – wersja instrumentalna

 

Dokumenty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

UWAGA:

  1. Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego jest złożenie wniosku wg wzoru do 31 maja każdego roku.
  2. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej lub rzeczowej w okresach wzmożonych wydatków rodziny (dawniej świadczenia świątecznego) jest złożenie wniosku wg wzoru do 30 listopada każdego roku.

Brak wniosku (informacji o dochodach) lub nie dotrzymanie terminu skutkuje nie skorzystaniem w danym roku ze świadczeń socjalnych osoby uprawnionej.