Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Poznaniu działa w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu. Swoją ofertę edukacyjną kieruje do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza i profilaktyczna szkoły ma głównie na celu:

 1. przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych
 2. kształtowanie (na miarę możliwości) postaw człowieka autonomicznego
 3. przygotowanie do aktywnego i dorosłego życia
 4. przysposobienie do pracy, rozumiane jako:
  1. nauka różnego rodzaju prac,
  2. kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,
  3. przyswajanie podstawowej wiedzy nt. pracy,
  4. przygotowanie do samodzielnej lub wspomaganej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy,
 5. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów
 6. utrwalanie i poszerzanie zdobytej już wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności

Kształcenie uczniów opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych, autorami których są zespoły wychowawców i nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem.

Uczniowie w czasie zajęć poszerzają swoją wiedzę dotyczącą m.in. gospodarstwa domowego, uczą się zarówno przyrządzać potrawy, jak również planować i dokonywać zakupów w pobliskich sklepach oraz dbać o porządek w otaczającej ich przestrzeni.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w indywidualny sposób, wykorzystując w razie potrzeby alternatywne oraz wspomagające metody komunikacji. Kadra pedagogiczna posiada specjalistyczne kwalifikacje, dzięki czemu praca z uczniami jest zindywidualizowana i dostosowana do możliwości każdego z uczniów.

Uczniowie zespołów klasowych Szkoły Przysposabiającej do Pracy regularnie organizują imprezy, kiermasze, spotkania z ciekawymi gośćmi, jak również wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze, uczestniczą w warsztatach artystycznych, edukacyjnych oraz wielu projektach międzyszkolnych.

Dołącz do ZSS nr 101 w Poznaniu!

Zobacz więcej na stronie "Rekrutacja"