You are currently viewing Pomagajmy Pomagać – wdrażanie idei wolontariatu wśród uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Pomagajmy Pomagać – wdrażanie idei wolontariatu wśród uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 • Post category:Innowacje

Wolontariat szkolny jest bezinteresownym zaangażowaniem społeczności szkoły: uczniów i nauczycieli na rzecz osób potrzebujących. Pomysł zapoczątkowania takiej inicjatywy zrodził się podczas tworzenia Szkolnego Koła Caritas w naszej placówce w roku szkolnym 2018/2019.

Nawiązano wtedy kontakt ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy ,,Flandria’’, rozpoczynając tym samym działania zmierzające do podjęcia się tego zadania jako innowacji pedagogicznej, która przeznaczona jest do realizacji w klasach I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy podczas zajęć edukacyjnych: Przysposobienia do Pracy oraz Funkcjonowania osobistego i społecznego.
Objęci działaniami zostali uczniowie będący członkami SK Caritas od 16 roku życia.

Pomoc udzielana będzie podopiecznym Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy ,,Flandria’’ od dnia 1 października 2019 roku. Warunki współpracy, zakres czynności wolontariuszy i inne ustalenia zawarte zostały w Porozumieniu o Współpracy pomiędzy powyższym Stowarzyszeniem a ZSS nr 101 w Poznaniu.

Aktywność wolontariacka poprzedzona została szkoleniem dla uczniów i nauczycieli pt. ,,Skuteczne tworzenie i rozwijanie wolontariatu długoterminowego w szkole’’ oraz zapoznaniem uczniów z Kodeksem Etycznym Wolontariusza. Zaplanowano również warsztaty dla młodych wolontariuszy oraz wycieczkę do siedziby Stowarzyszenia ,,Flandria’’ przy ul. Św. Marcin w Poznaniu, gdzie mieści się Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki dla mieszkańców Poznania.

Działania podejmowane w ramach realizacji innowacji pedagogicznej to przede wszystkim tzw. wolontariat towarzyszący, polegający na odwiedzinach podopiecznych w ich domach, wspólne spędzanie czasu na rozmowach, spotkaniach przy herbatce, spacerach, pomocy w zakupach oraz prostych czynnościach porządkowych, np. zmywanie naczyń po poczęstunku.

Główne cele wolontariatu to:

  • promocja idei wolontariatu w szkole i poza placówką
  • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz osób samotnych i potrzebujących
  • uczenie życzliwości, otwartości i bezinteresowności
  • kształtowanie postaw prospołecznych
  • wykorzystanie zapału i pracowitości naszych uczniów podczas wykonywania określonych czynności w ramach wolontariatu
  • rozwijanie umiejętności działania zespołowego
  • promocja szkoły w środowisku lokalnym

Innowacja powstała z potrzeby pomagania oraz przekonania, że pozytywne emocje wynikające z altruistycznej postawy pozwolą naszym uczniom poczuć się potrzebnym, doświadczą przy tym własnej zaradności i sprawczości. Pomagając ładujemy emocjonalny akumulator, a radość i zadowolenie odczuwane przez osobę, której pomagamy jest również udziałem pomagającego.

,,Pomagając innym pomagasz też sobie‘’
Słowa te przekonują najbardziej do zaangażowania naszych uczniów w wolontariat.

Autorzy innowacji:
Ewa Grzelewska-Minge
Mariusz Mroczkowski

Osoby wdrażające innowację:
Ewa Grzelewska-Minge
Ewa Michalak
Beata Krysztop
Małgorzata Sławińska-Wypych
Agnieszka Zielińska
Agnieszka Stranz

Udostępnij ten wpis na: