You are currently viewing Zostań mistrzem sportowego zachowania

Zostań mistrzem sportowego zachowania

 • Post category:Innowacje

Innowacja pedagogiczna – Zostań mistrzem sportowego zachowania. 
Cykl turniejów 5 dyscyplin sportu
Liga 101 Mistrzów

Wstęp

W dobie coraz mniejszej aktywności fizycznej całej populacji, aktywność ruchowa w jakiejkolwiek formie jest niezwykle istotnym problemem, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Wychowanie fizyczne i sport rekreacyjny uprawiany w szkole dają uczniom szansę na dostarczenie organizmowi uczniów niezbędnej dawki ruchu sprzyjającej odpowiedniemu rozwojowi psychofizycznemu przeciwdziałaniu wad postawy oraz rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych. Dzieci i młodzież uprawiająca sport uczą się wielu pozytywnych zachowań, odpowiedzialności, kształtują w sobie życiowe postawy pozwalające realizować codzienne obowiązki. Istotną sprawą w obrębie sportu jest kształtowanie postaw szacunku względem siebie oraz innych, rozwijanie cnót w myśl słów Jana Pawła II: Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca.

Opis

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną od najmłodszych lat mają trudności ze zrozumieniem reguł życia, przestrzeganiem norm społecznych,  mają problemy z rozwiązywaniem konfliktów. Nie inaczej jest na lekcjach wychowania fizycznego, treningach sportowych, w czasie przerwy na boisku, czy na podwórku przy piłce. Dochodzi wtedy do wielu naturalnych sytuacji, które nauczyciele wykorzystują do przekazania systemu wartości i kształtowania właściwych zachowań.

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie często mają zaniżone poczucie własnej wartości, nie potrafią radzić sobie nawet z drobną porażką, załamują się, gdy usłyszą najmniejszą krytykę ze strony kolegi czy koleżanki, nie potrafią pogratulować wygranej przeciwnikowi. Treningi, zawody przeprowadzane w odpowiedniej atmosferze rywalizacji bez presji na wynik przez nauczycieli WF w ZSS 101, dają doskonałą szansę nauki szacunku do siebie oraz innych.

Ogólne założenia

Poprzez innowację pedagogiczną pragnę zwrócić jeszcze większą uwagę na możliwość wpływania na osobowość wychowanków przez wykorzystywanie naturalnych sytuacji pedagogicznych w czasie aktywności ruchowej podopiecznych w naszej szkole. Chcę także zwiększyć aktywność ruchową uczniów oraz zaspokoić potrzebę zdrowego współzawodnictwa.

Cel główny:

Kształtowanie systemu wartości i zwiększenie aktywności fizycznej uczniów.

Cele szczegółowe: 

 • Kształtowanie właściwych postaw szacunku względem siebie w różnych sytuacjach życiowych, radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, przezwyciężania własnych słabości, przyjmowania krytyki i asertywnych zachowań.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości zawodników.
 • Kształtowanie odpowiednich postaw szacunku względem innych, gratulowania innym, umiejętności zdrowej rywalizacji i współdziałania w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności wyboru zdrowego stylu życia, i podejmowania aktywności ruchowej w formie rekreacji.
 • Poprawa relacji społecznych zawodników.
 • Rozwijanie umiejętności dbania o harmonijny rozwój ciała oraz osobowości człowieka.

Formy realizacji i podejmowane działania:

 • Szkolna Liga 101 Mistrzów

         5 dyscyplin sportu: unihokej, piłka nożna, ringo, dart, boccia.

         Drużyny mieszane czteroosobowe, grupy sprawnościowe.

         Zaangażowani nauczyciele wychowania fizycznego.

         Na bieżąco aktualizowany ranking drużyn.

 • Kampania szkolna: Zostań mistrzem sportowego zachowania.

         Stworzenie gabloty przy sali gimnastycznej, internet.

 • Podsumowanie Ligi 101 Mistrzów na zakończenie sezonu/roku szkolnego, nagrody.
 • Stworzenie galerii zdjęć oraz filmu sportowego.

Korzyści, efekty i pozytywne zmiany: 

 • Poprawa poczucia własnej wartości oraz relacji społecznych zawodników, co przełoży się na lepsze zachowanie uczniów w szkole oraz w ich środowisku.
 • Zbudowanie właściwego systemu wartości.
 • Zwiększenie aktywności ruchowej uczniów, co przełoży się na poprawę ich stanu zdrowia.
 • Zwiększenie współdziałania w zespole nauczycieli wychowania fizycznego.

Ewaluacja

Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zachowanie uczniów oraz wpływ aktywności ruchowej w formie rekreacyjnych zawodów sportowych na ich zdrowie psychofizyczne. Przeprowadzone zostaną wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami. Prowadzone będą notatki, spostrzeżenia, reportaże zdjęciowe oraz filmowe.

Autor innowacji:
Hubert Kramer

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: