You are currently viewing Chcę czytać i pisać sam, bo osiem lat już mam

Chcę czytać i pisać sam, bo osiem lat już mam

Realizacja zajęć w ramach konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań.

 1. liczba uczestników: 10
 2. czas trwania programu: od 01 lutego do 17 czerwca 2019 r.
 3. liczba zrealizowanych godzin: 30 godzin
 4. osiągnięte przez ucznia cele ogólne i cele szczegółowe:

cele ogólne:

  • rozwinięcie gotowości na nauki czytania
  • rozwinięcie gotowości do nauki pisania

cele szczegółowe:

  • usprawnienie motoryki małej
  • rozwinięcie umiejętności grafomotorycznych
  • udoskonalenie znajomości głosek
  • rozbudzenie kreatywności
  • usprawnienie umiejętności samodzielnego czytania
  • rozbudzenie pasji do czytelnictwa
 1. zadania, formy i sposoby realizacji wykorzystane w trakcie realizacji programu:

Podczas zajęć dodatkowych treści realizowane były z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, nośników multimedialnych. Uczniowie zdobywali wiedzę poprzez aktywne działanie, rozwiązywanie problemu zarówno indywidualnie jak i grupowo. Na zajęciach wykorzystywano wiedzę zdobytą podczas lekcji, tak by treści wzajemnie się uzupełniały. Wykorzystane metody aktywizujące dodatkowo motywowały uczniów do pracy. Ciągłe pobudzanie do kreatywności rozwijało i aktywizowało uczniów.

 1. podsumowanie osiągnięć ucznia zgodnie z przyjętymi we wniosku założeniami:

Założone cele zostały osiągnięte. Uczniowie:

  • utrwalili zdobyte wiadomości
  • rozwinęli umiejętność czytania na miarę swoich możliwości
  • rozwinęli umiejętności grafomotoryczne
  • poprawili koncentrację uwagi
  • polepszyli jakość pracy na zajęciach edukacyjnych
 1. informacja o procedurze osiągania celów / treści kształcenia:
  • odpowiednia motywacja do pracy na zajęciach
  • wprowadzony system nagradzania
  • atrakcyjność zajęć
  • ciekawe środki dydaktyczne
  • stałe rozbudzanie ciekawości ucznia
 1. informacja o przeprowadzonej ewaluacji osiągania celów:
  • obserwacja ucznia i czynionych przez niego postępów
  • korygowanie na bieżąco popełnianych błędów

Galeria zdjęć

Udostępnij ten wpis na: