You are currently viewing Rozwijanie zachowań prozdrowotnych i prospołecznych na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka

Rozwijanie zachowań prozdrowotnych i prospołecznych na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka

  • Post category:Innowacje

Innowacja przeznaczona jest do realizacji w klasach I – III Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1, w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu i powstała z myślą o rozszerzeniu oferty szkolnej. Zawiera cele edukacyjne i treści nauczania określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, a także planowane działania i opis przewidywanych osiągnięć uczniów. Jest zgodna z założeniami Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego z uwzględnieniem form i metod pracy dostosowanych do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Jej nowatorstwo ujawnia się przede wszystkim w systematycznym, ujętym w ramy czasowe zorganizowanym, metodycznym i merytorycznym przedstawieniu poruszanej problematyki oraz wyjściunaprzeciw potrzebom własnym i innych ludzi. Zakłada również dostosowanie planu zajęć lekcyjnych klas uczestniczących w innowacji i współpracę szkoły z innymi instytucjami środowiska lokalnego w zakresie wspierania rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dąży do aktywnegowłączania rodziców uczniów w proces uspołeczniania i wdrażania osoby niepełnosprawnej do aktywnego uczestnictwa w środowisku lokalnym. Działania związane z realizacją innowacji będą odbywać się w trakcie zajęć szkolnych i w dni wolne od nauki.

Nadrzędnym celem innowacji jest nabycie przez uczniów podstawowej wiedzy i umiejętności oraz wdrożenie jej przy podejmowaniu działań na rzecz rozwijania zachowań prozdrowotnych i prospołecznych w celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Termin realizacji

Cykl trzech lat:

    • rok szkolny 2018/2019
    • rok szkolny 2019/2020
    • rok szkolny 2020/2021

Zawarte treści obejmują zakres działań w tych samych obszarach tematycznych z uwzględnieniem stopniowania trudności i rozszerzania oferty zasięgu lokalizacyjnego.

Planowymi działaniami będą objęci uczniowie, którzy wykazują predyspozycje warunkujące osiągnięcie sukcesu i poczucie bycia ważnym i wartościowym dla drugiego człowieka. W momencie rozpoczęcia realizacji innowacji są oni uczniami klasy I b Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych na 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41 i będą realizować założenia innowacji przez kolejne lata swojej edukacji.

Autorzy innowacji:
mgr Agnieszka Zielińska – Wnuk
mgr Hanna Dzierla – Janicka

Udostępnij ten wpis na: